Regulamin sklepu kcelitte.pl - K&C ELITTE

Regulamin

 Regulamin sklepu kcelitte.pl
 
§ 1. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Sklepu internetowego na Stronie internetowej www.kcelitte.pl (zwanego dalej: "Sklepem") jest P.P.H.U. „K&C ELITTE” Cezary Kopciuch z siedzibą w Kaliszu, ul Gustawa Arnolda Fibigera 15, 62-800 Kalisz, NIP: 618-192-64-24. REGON: 251538713.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a w szczególności dokonywania zakupów i składania Zamówień w Sklepie.
3. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony internetowej w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Sklepu.
4. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.

§ 2. Definicje

1. Administrator Danych Osobowych – oznacza P.P.H.U. „K&C ELITTE” Cezary Kopciuch z siedzibą w Kaliszu, ul Gustawa Arnolda Fibigera 15, 62-800 Kalisz, NIP:618-192-64-24. REGON: 251538713, która to firma decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Klientów;
2. Dostawa - oznacza przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi za pośrednictwem Dostawcy Towaru określonego w Zamówieniu, stanowiące o wykonaniu świadczenia Sprzedawcy w zakresie wydania przedmiotu Zamówienia i Umowy sprzedaży;
3. Dostawca - oznacza profesjonalnego przewoźnika, kuriera lub Pocztę Polską S.A., którym Sprzedawca powierza dostarczenie do Klienta zamówionego Towaru;
4. Klient - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie;
5. Konsument - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej, a także osoba fizyczna składająca Zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
6. Sklep - oznacza sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny na Stronie internetowej www.kcelitte.pl;
7. Sprzedawca - oznacza określonego w § 1 ust. 1 właściciela Sklepu;
8. System teleinformatyczny - oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;
9. Towar - oznacza produkt Sprzedawcy lub inny oferowany towar prezentowany na stronie Sklepu, na który Klient może złożyć Zamówienie;
10.  Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu w trybie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie uzupełnionych o treść oferty i Zamówienia, która dochodzi do skutku bez formy pisemnej w wyniku złożenia Zamówienia przez Klienta;
11.  Użytkownik - Klient, a także osoba przeglądająca treści opublikowane na Stronie internetowej;
12.  Zamówienie - oznacza przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy w przedmiocie sprzedaży określonych Towarów prezentowanych na Stronie internetowej Sklepu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
13.  Pliki Cookies - tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas użytkowania Sklepu.
 
§ 3. Wymagania techniczne

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące:
• zestaw komputerowy z zainstalowanym systemem operacyjnym MS Windows,
• minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 px,
• podłączenie do sieci Internet,
• przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript,
• przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies*:
• Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej,
• Opera w wersji 11.52 lub wyższej,
• Firefox w wersji 8.0 lub wyższej,
• Chrome w wersji 15 lub wyższej
 
*Każda przeglądarka internetowa umożliwia użytkownikom konfigurację ustawień odpowiedzialnych za zarządzanie plikami cookies. Szczegóły na temat konfiguracji ustawień przeglądarki można znaleźć w pomocy przeglądarki internetowej, używanej do przeglądania zawartości zasobów lub na stronie internetowej producenta przeglądarki.

§ 4. Polityka prywatności / dane osobowe

1. Dokonując zamówienia w naszym Sklepie, Użytkownik akceptuje przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności stanowiącą integralny załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r.   i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1219) w celu opisanym w punkcie 2 poniżej. Podanie danych osobowych na formularzu zamówieniowym jest dobrowolne, niemniej stanowi warunek konieczny zrealizowania usługi świadczonej Użytkownikowi na podstawie umowy.
2. Poprzez zamównienie Użytkownik akceptuje przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnego przeprowadzenia Usługi, a w szczególności przekazanie ich Partnerowi będącego wykonawcą usługi przewozu przesyłki.
3. Administratorem danych jest firma K&C ELITTE z siedzibą w Kaliszu, ul. Gustawa Arnolda Fibigera 15, 62-800 Kalisz.
4. Informacje handlowe mogą być wysyłane tylko tym Klientom, którzy wyrażą na to osobną zgodę. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych może być przez Klienta w każdym czasie odwołana, co skutkuje niezwłocznym zaprzestaniem przesyłania tych informacji przez Sprzedawcę.
5. Sprzedawca zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 
§ 5. Pliki Cookies

1. Sprzedawca wykorzystuje technologię Plików Cookies. Pliki Cookies zamieszczane są także przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, świadczące usługi reklamowe i analityczne. Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
2. Pliki Cookies wykorzystywane są do:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Sprzedawcy do preferencji Użytkownika,
b) tworzenia statystyk wykorzystywania serwisów,
c) dostarczania odpowiednich treści reklamowych.
3. Administrator korzysta z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stron Grupy Usług Furgonetka. Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne są na stronie www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
4. Serwis internetowy Sklepu zamieszcza na urządzeniu Użytkownika pliki Cookies, tylko w przypadku, gdy przeglądarka z której korzysta umożliwia takie działania. Zgoda na zapisywanie plików Cookies wyrażona przez Użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej, za pomocą której korzysta z serwisu internetowego Sklepu, jest równoznaczna ze zgodą na zapisywanie tych plików przez ten serwis zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Każda przeglądarka internetowa umożliwia użytkownikom konfigurację ustawień odpowiedzialnych za zarządzanie plikami Cookies. Szczegóły na temat konfiguracji ustawień można znaleźć w pomocy przeglądarki internetowej, używanej do przeglądania zawartości serwisu internetowego Sklepu lub na stronie internetowej producenta przeglądarki. Wyłączenie plików Cookies uniemożliwia korzystanie z serwisu internetowego Sklepu.

§ 6. Zamówienie

1. Klient składa zamówienie przez dodanie do koszyka wybranych produktów a następnie klikając w przycisk „Zamów” w „Koszyku” zamówień. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi przyjęcie oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
2. W Zamówieniu Klient podaje poniższe dane:
• w przypadku Konsumentów: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail;
• w przypadku Klientów nie będących Konsumentami: nazwę firmy oraz adres siedziby, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy jeżeli jest inny niż adres siedziby.
3. Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.
4. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, iż zamówiony Towar jest obecnie niedostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Klient może podjąć decyzję w przedmiocie zmiany lub ograniczenia Zamówienia albo anulować Zamówienie. Brak odpowiedzi Klienta w terminie 14 dni od przekazania informacji o niedostępności Towaru będzie równoznaczny z anulowaniem Zamówienia.
5. Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy przewidzianego w § 7 Regulaminu, Klient może anulować złożone Zamówienie w Sklepie, jednak nie później niż do momentu wysłania Zamówienia do Klienta.
6. Aktualna oferta Sklepu jest dostępna na Stronach internetowych i zawiera aktualne ceny Towarów oraz ewentualne warunki promocyjne.
7. Sprzedawca ma prawo wycofania lub zastąpienia oferowanych Towarów, przy czym uprawnienie to nie dotyczy złożonych Zamówień.
8. Ceny Towarów w ofercie Sklepu mogą ulegać zmianom, z tym zastrzeżeniem, że zmiana ceny Towaru nie dotyczy złożonych Zamówień.

§ 7. Płatności

1. Wszystkie ceny Towarów w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w odpowiedniej stawce.
2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.
3. Do każdego Zamówienia wystawiana jest paragon lub faktura VAT na życzenie Klienta.
4. W przypadku wystawienia faktury VAT, Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a. gotówką przy odbiorze (płatne Dostawcy)
b. przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawcy nr 08 1140 2004 0000 3802 6671 4034 prowadzone przez mBank S.A. Bankowość Detaliczna BRE Bank Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź
c. gotówką w siedzibie Sprzedawcy w przypadku odbioru.
 
§ 8. Dostawa

1. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
2. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, Klient zobowiązany jest dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy. Stosownie do art. 74 ust. 3 Ustawy Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1173) po odbiorze przesyłki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki, Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki nie dającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze.
3. Zapłata za Towar i formalności związane z rozliczeniem zakupów wysyłanych za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego Towaru i prowadzi je pracownik Dostawcy.
4. Koszt dostarczenia zamówionego Towaru każdorazowo podawany jest podczas składania Zamówienia przez Klienta na Stronie internetowej.
5. Termin dostawy zamówionych Towarów wynosi do 14 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia.
6. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbiór osobisty zamówionego towaru jest możliwy po potwierdzeniu przez sklep skompletowania Zamówienia. Towar można odebrać w siedzibie Sprzedawcy, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru, w dni robocze (powszednie).
7. Sprzedawca dołącza do Dostawy fakturę VAT obejmującą przedmiot Zamówienia.
8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, wskazanym w formularzu zamówienia w pozycji "Dane do wysyłki", Dostawca pozostawi awizo. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Nie zwalnia to Klienta z obowiązku zapłaty za zamówiony Towar, który może zostać odebrany przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy albo ponownie przesłany do Klienta po zamówieniu przez Klienta ponownej przesyłki.
 
§ 9. Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość
 
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §. 5 ust. 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
• wiadomością e-mail, na adres ck@kcelitte.pl,
• w formie pisemnej, na adres K&C ELITTE, ul. Gustawa Arnolda Fibigera 15, 62-800 Kalisz .
4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie drogą elektroniczną (np. e-mailem) Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres e-mail, z którego otrzymał oświadczenie.
5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
• dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego,
• bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
• kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 10. Reklamacje Towarów i usług elektronicznych
 
1. Klient ma prawo do reklamacji Towaru zamówionego w Sklepie.
2. Klient dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczącego danego Towaru. Wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Klienta lub firmy, daty zgłoszenia, numeru faktury VAT lub paragonu, nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu i rodzaju wady, żądania Klienta, telefonu kontaktowego.
3. Reklamacje należy kierować:
• przez Internet za pomocą formularz kontaktowego,
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: ck@kcelitte.pl w temacie wpisując reklamacja.
• pisemnie na adres usługodawcy: K&C ELITTE ul. Gustawa Arnolda Fibigera 15, 62-800 Kalisz.
4. Klient może żądać w szczególności wymiany Towaru na nowy. Uprawnienia Klienta będącego Konsumentem regulują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176 ze zm.), które znajdują w niniejszym Regulaminie zastosowanie. Uprawnienia Klienta nie będącego Konsumentem regulują przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.
5. Wraz z reklamacją Klient dostarcza na własny koszt do siedziby Sprzedawcy reklamowany Towar, kopię lub oryginał faktury VAT albo inny dowód zakupu.
6. Sklep zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.
7. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują odpowiednie zastosowanie, za wyjątkiem uprawnień, do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 
§ 11. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży.
2. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi Konsumentami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta nie będącego Konsumentem.
3. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub poprawy/naprawy Strony internetowej.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z przepisami prawa;
b) szkody wyrządzone Klientom nie będącym Konsumentami nieumyślnie.

§ 12. Prawa i obowiązki Klienta

1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
2. Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 
§ 13. Oferta - Polecamy

1. Oferta dedykowana jest dla firm prowadzących działalność usługową na weselach, festynach czy eventach. Zamieszczenie ogłoszenia w zakładce „Polecamy” na stronie www.kcelitte.pl jest płatne w wysokości 50zł netto.
2. Klient który dokona zakupu w naszym sklepie za min 300zł netto ma możliwość bezpłatnego umieszczenia swojego ogłoszenie reklamowego w zakładce "Polecamy" publikowanego przez rok czasu. Każdy kolejny rok podlega opłacie w wysokości 50zł netto z góry. W przypadku gdy klient dokona zakupu w naszym Sklepie na 90 dni przed końcem publikacji ogłoszenia, opłata nie zostanie naliczona a publikacja automatycznie przedłużona o kolejny rok czasu.
3. Aby dodać ogłoszenie należy skontaktować się z Administratorem sklepu pod adresem ck@kcelitte.pl.
4. Klient zostanie poinformowany przez Administratora o płatnym przedłużeniu ogłoszenia.
5. Klient może w każdym momencie zrezygnować z usługi. W przypadku rezygnacji Klient musi poinformować Administratora o usunięciu jego ogłoszenia. Pobrana opłata nie podlega zwrotowi.
6. Administrator może usunąć ogłoszenie w każdym momencie bez podania przyczyny.


§ 14. Pliki Cookies

1. Sprzedawca wykorzystuje technologię Plików Cookies. Pliki Cookies zamieszczane są także przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, świadczące usługi reklamowe i analityczne.
2. Pliki Cookies wykorzystywane są do:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Sprzedawcy do preferencji Użytkownika,
b) tworzenia statystyk wykorzystywania serwisów,
c) dostarczania odpowiednich treści reklamowych.
3. Serwis internetowy Sklepu zamieszcza na urządzeniu Użytkownika pliki Cookies, tylko w przypadku, gdy przeglądarka z której korzysta umożliwia takie działania. Zgoda na zapisywanie plików Cookies wyrażona przez Użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej, za pomocą której korzysta z serwisu internetowego Sklepu, jest równoznaczna ze zgodą na zapisywanie tych plików przez ten serwis zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Każda przeglądarka internetowa umożliwia użytkownikom konfigurację ustawień odpowiedzialnych za zarządzanie plikami Cookies. Szczegóły na temat konfiguracji ustawień można znaleźć w pomocy przeglądarki internetowej, używanej do przeglądania zawartości serwisu internetowego Sklepu lub na stronie internetowej producenta przeglądarki. Wyłączenie plików Cookies uniemożliwia korzystanie z serwisu internetowego Sklepu.

§ 15. Prawa autorskie

1. Wyłączne autorskie prawa majątkowe do utworów zawartych w Towarach oraz materiałów zamieszczanych na Stronie internetowej przysługują Sprzedawcy.
2. Ani Umowa sprzedaży, ani umowa o świadczenie usług elektronicznych nie przenosi na Klienta autorskich praw majątkowych do utworów i materiałów wskazanych w ust. 1.
3. Zakazany jest najem, użyczenie lub inne umowy dotyczące korzystania z Towarów z osobami trzecimi.
4. Za każdy przypadek naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Klient nie będący Konsumentem zobowiązany jest zapłacić na rzecz Sprzedawcy karę umowną w wysokości trzydziestokrotnej ceny zamówionego Towaru, którego dotyczy naruszenie, co nie wyłącza innych roszczeń Sprzedawcy, w szczególności roszczeń o naprawienie szkody na zasadach ogólnych w części niepokrytej karą umowną oraz roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub praw ochronnych do znaków towarowych.

§ 16. Nawiązanie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana między Klientem a Sprzedawcą z chwilą złożenia Zamówienia, w którym Klient wskazuje adres e-mail.
2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez wypowiedzenie w każdym czasie i bez podania przyczyn.
3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług elektronicznych dokonywane jest pocztą elektroniczną na adres e-mail drugiej strony.

§ 17. Postanowienia końcowe
 
1. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu, przy czym ewentualne zmiany Regulaminu nie dotyczą Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu.
2. Wszystkie Zamówienia złożone przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.
3. Umowy zawierane są w języku polskim.
4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
6. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży.
7. Ewentualne spory między Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie, a jeżeli polubowne rozstrzygnięcie sprawy okaże się niemożliwe, spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maj 2018 roku.